آغاز کار

بسم الله الرحمن الرحیم

این اولین وب نوشتِ تارنمای علم تا عمل است، که اکنون، شما طالب حقیقت، نظاره گر آن هستید. مقصود، علم و عملی می باشد، که موجب سعادتمندی در دنیا و آخرت است. نویسنده بعد از چندین سال تحصیل دریافته است، که فاصلهٔ بزرگ موجود بین علم و عمل، بطور گسترده و مؤثری پرداخته نشده، و نیازمند بررسی از ابعاد مختلف است. در دنیای کنونی، اهل علم زیادند، ولی اهل عمل کم.

“چگونه می توان علم را به عمل پیوند زد؟”، سوالی است که تارنمای علم تا عمل قصد دارد پاسخ آن را بیابد. پاسخ به این سوال در عملکرد افرادی که موفق به انجام این امر شده اند، نهفته است. موفقیت در علم، با عمل به آن حاصل می شود و تارنمای علم تا عمل سفری را آغاز کرده است، تا بتواند ابعاد مختلف موفقیت در عرصهٔ علم را مورد کاوش قرار دهد.

پژوهش موفق از آن جمله مسائلی است که در راستای علم تا عمل می تواند معنا شود. برای بخشیدن وضوح بیشتر باید بگویم، هدف حاضر این تارنما بررسی اصول و روش های مؤثر در پژوهش موفق است و البته نوشتن تجاربم در مسیر سعادتمندی.

با آرزوی توفیق روزافزون برای رهروان مسیر سعادتمندی 🙂

به روز شده در 11 مرداد 1391