مهندسی سؤال: راهنمای عملی طرح سؤال پژوهش

مطلب زیر چکیدهٔ مقاله ای است در باب طرح سؤال پژوهش که توسط آقای دکتر کیومرث اشتریان و در مجلهٔ دانشكدهٔ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران منتشر شده است. اگرچه این مقاله با محوریت پژوهش در علوم اجتماعی نوشته شده است، ولی مطالعهٔ آن برای پژوهشگران شاخه های دیگر علوم نیز می تواند مفید باشد.

“طرح سؤال پژوهش يكي از اساسي ترين مراحل در پژوهش اجتماعي است. بسياري از پژوهش ها به نتيجه نمي رسد چرا كه اساساً پرسشي دقيق در ابتداي كار وجود نداشته است. سؤال پژوهش، سنگ بناي اوليه تحقيق است كه اگر كج نهاده شود، بناي پژوهش را متزلزل نموده و سرانجام آن را به بي راهه خواهد برد. اما با وجود اهميت سؤال پژوهشی در تحقيقات علوم اجتماعي، كتاب ها و مقاله هاي مربوط به مباحث روش تحقيق كمترين حجم خود را به اين امر اختصاص داده اند، در اين مقاله با استفاده از تكنيك هاي عملي سعی شده تا دانشجويان با پيچيدگي هاي طرح سؤال پژوهش آشنا شوند و با به كارگيري اين تكنيک به سؤال دقيق و شفاف دست يابند.”

برای دانلود مقاله کلیک نمایید