یادداشت برداری

چینی ها می گویند: کمرنگترین جوهرها از قویترین حافظه ها ماندگارتر است.
در هر زمینه ای که بخواهیم تخصصی بدست آوریم، نیاز به مطالعه داریم و گام نخست در مطالعه یادداشت برداری است. یادداشت برداری افکار را منسجم می کند و از پراکندگی نظرات جلوگیری می کند.

در این نوشته قصد ندارم در مورد اهمیت یادداشت برداری بگویم؛ بلکه می خواهم نکاتی را در مورد یک یادداشت خوب بنویسم.

یک یادداشت خوب برگه ای است:
دارای اندازهٔ مناسب (اندازه های پیشنهادی A7 یا B7)
دارای شماره و تاریخ نوشته شدن و همچنین نام یادداشت بردار برای کارهای گروهی
دارای مرجع به صورت اختصار با نام نویسنده، تاریخ ارائه یا چاپ و شمارهٔ مربوطه در برگهٔ مراجع (مراجع اصلی در برگه هایی جدا به صورت کامل نوشته می شوند.)
دارای موضوعات کلی، جزئی، خاص و اخص (توصیه می شود بعد از انجام بخش قابل توجهی از یادداشت برداری ها، آنها را بر اساس موضوعات دسته بندی کنید.)