مدیریت زمان

یکی از ملزومات اصلی پژوهش مؤفق مدیریت زمان است. در جستجویی که اخیرا داشتم به فایلی دست پیدا کردم، که به نکات بسیار ارزشمندی در این خصوص اشاره دارد.
با یک مطالعه‌ٔ سریع چند دقیقه ای، گنجینه ای ارزشمند را به ذهن خود بسپارید! 🙂
دانلود
نشریهٔ آموزشی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر- واحد آموزش و پژوهش