نقشهٔ راهِ نوشتن–Blueprint

نوشتن یک مقاله، کتاب و … همچون ساختن یک ساختمان است. بدون یک نقشهٔ ساختمانی آیا اقدام به ساخت خانه می کنیم؟! آیا خانه ای را ساخته و برای بهتر شدن آن بعضی از قستمها را خراب کرده از نو می سازیم؟! آیا پنجره ها را سفارش می دهیم و اگر باب میلمان نبود به کناری گذاشته و پنجره های دیگری سفارش می دهیم؟! نوشتن نیز چنین است؛ بایستی با یک نقشهٔ راه کامل، وارد ساختن یک نوشتهٔ علمی شویم.

نقشهٔ راهِ یک نوشتهٔ علمی می تواند موارد زیر باشد:
عناوین بندها (پاراگرافها)
عناوین بخشها و زیربخشها
نسخهٔ نهایی تصویرها و جدولها
و هر آنچه برای نوشتن نیاز داریم مانند قالب نوشته و …

هر بند حاوی یک پیام است؛ با یک جملهٔ عنوان شروع می شود؛ جملات بسط و شرح دهنده بعد از آن می آیند؛ و در انتها نتیجه گیری می شود.

برای مفاهیم موردنظرمان یک سیر داستانی را طراحی کنیم؛ بطوریکه هر بخش با بخش قبلی، هر زیربخش با زیربخش قبلی و هر بند با بند قبلی در ارتباط باشند.

تصویرها و جدولها به همراه عناوینشان را باید بگونه ای طراحی کنیم که خود گویا باشند و خواننده بتواند با مشاهده و مطالعهٔ آن و بدون خواندن متن مربوط به آن، مفهوم موردنظر نویسنده را دریابد.

با آماده شدن نقشهٔ راه، کار بسیار ساده می شود. کاری که باید انجام دهیم این است که در هر بازهٔ زمانی گامی به جلو برداریم. با نوشتن هر بند یک گام به جلو برمی داریم و گام به گام و بند به بند به مقصد نزدیک می شویم و در نهایت یک کار علمی منسجم را می سازیم.

پ.ن.1 در حین تحقیق هرازگاهی خلوتی یافته یا ساخته و بندها را بنویسیم.
پ.ن.2 ایدهٔ کلی این نوشته، از فایل آموزشی کلید نوشتن یک one-draft dissertation نوشتهٔ دکتر John V. Carlis گرفته شده است.