یک روشِ کارآمد برایِ نوشتنِ مقالات

مطلبِ زیر حاصلِ خاطره ای است که از آقایِ دکتر رضا ابراهیم پور شنیده ام.

برای نوشتنِ مقالات، ایشان ابتدا مواردِ زیر را اجرا می کردند
1- جمع آوریِ مقالات
2- مطالعهٔ آن‌ها
3- رسیدن به یک ایدهٔ جدید
4- بررسیِ جدید بودنِ ایده
5- پیاده سازی و آنالیز (شبیه سازی)
6- مطالعهٔ دوباره و اصلاحِ ایده
7- ایدهٔ قابلِ انتشار
8- آغاز به نوشتنِ مقاله

در مرحلهٔ بعد، استاد راهنمایِشان، آقایِ دکتر احسان الله کبیر، از ایشان خواسته بودند که مراحلِ زیر را انجام دهند
1- در سه پاراگراف الف) هدف، ب)روش و پ) چگونگیِ ارایهٔ نتایج را بنویسید. همچنین مراجعِ اصلی را مشخص نمایید.
2- فهرستِ عنوانهای بخشهای مختلفِ مقاله را بنویسید.
3- از نظرِ فنّی بنویسید و به چگونگیِ نگارش نپردازید. لازم است این مطالب را پوشش دهید: مقدمه (مرور بر کارهای مشابه، جایگاه کار شما در بین آنها)، توضیحِ روش، معرفی مجموعهٔ داده، شرایطِ آزمایش، نتایجِ آزمایش، نتیجه‌گیری، چکیده و مراجع.
4- مقاله را از دیدِ خواننده (داور) بنویسید. یک روز را تعطیل کنید. در محیطی آرام (در هوای آزاد) دوباره مقاله را اصلاح نمایید.
5- مقاله را به فرمتِ کنفرانس یا مجله درآورید.
6- چکیده را بخوانید و در صورتِ لزوم اصلاح نمایید.

بعد از انجامِ هر مرحلهٔ فوق، ایشان مقاله را برایِ استادشان می فرستادند و استادشان مواردِ نوشته شده را تغییر نمی دادند، بلکه درست یا نادرست بودنِ نوشته ها را مشخص کرده و بعد از اسکنِ تصویر آن را برگشت می دادند.

به گفتهٔ ایشان نکاتِ زیر بایستی در حینِ نوشتنِ مقاله رعایت می شد
– نوشتنِ مقاله حتماً گام به گام انجام شود.
– در هر گام با مؤلفانِ دیگر مشورت و مقاله اصلاح گردد.
– برای گرفتنِ نظرات اصلاحیِ مؤلفانِ دیگر، مقاله را بصورتِ یک خط در میان در اختیارِ آن‌ها قرار دهید.
– بخشِ قدردانی فراموش نشود.
– ترتیبِ نام مؤلفان درست باشد (در کارِ تحقیقاتی انجام شده نفرِ اول بیشترین سهم را داشته باشد و نفراتِ بعدی به نسبتِ سهمشان؛ ضمناً اگر تأثیر گذاری از حدی کمتر شود دیگر از نویسندگان محسوب نشده و در بخشِ قدردانی از زحمتهایشان تقدیر می شود).
– آدرسِ درستِ مؤلفان از آن‌ها گرفته شود.
– هنگامِ ارسالِ مقاله به مجله یا کنفرانس فراموش نکنید که یک نسخه از آن را هم به دیگر مؤلفان ارسال نمایید.

در نهایت از ایشان متشکرم که چنینِ روشِ کارایی را مطرح نمودند.

یک ابزارِ کارآمد برایِ مدیریتِ مراجع

Mendeley-1می خواهیم پیشینهٔ تحقیق در یک موضوعِ خاص را مرور کنیم. در پایگاه های دادهٔ علمی جستجو کرده ایم و به عنوان مثال، 50 مقاله را یافته ایم. حال برای نظم بخشیدن به مقالات چه باید کرد؟ یک راهش این است که اصلاً آنها را دسته بندی نکنیم؛ که در آن صورت قانونِ نظم در موفقیت را زیر پا گذاشته ایم و نتیجهٔ لازم حاصل نخواهد شد. راهِ دیگرش این است که یک فایلِ متنی باز کنیم؛ جدولی ایجاد کرده و در آن، مقالات را بر حسبِ نامِ نویسنده/گان، سالِ چاپ، عنوانِ مقاله، روشِ موردِ استفاده و … دسته بندی کنیم. و شاید بهترین راه، استفاده از یک نرم افزارِ مدیریتِ مراجع همچون Mendeley باشد.

با Mendeley می توانیم:
از جوانبِ مختلف، مقالاتِ خود در یک حوزهٔ خاص را دسته بندی کنیم.
با توجه به شیوه های مختلفِ ارجاع دهی در مجلّات یا کنفرانسها، بخشِ مراجعِ مقالهٔ خود را به سادگی در یک فایلِ متنی (مانند MS Office Word یا Latex) ایجاد کنیم.
یک گروهِ تحقیقاتی تشکیل داده و فایلهایمان را به اشتراک بگذاریم؛ همچنین همدیگر را از پیشرفتِ کار مطلع کنیم.
داخلِ مقالاتِ جستجو کنیم.
یادداشتی بر مقالات بنویسیم.
مقالاتِ موردِ علاقهٔ خود را مشخص کنیم.
مقالات را مستقیماً از پایگاههای دادهٔ علمی دریافت کرده و دسته بندی کنیم.
از هر نقطهٔ دنیا که بخواهیم به مقالاتِ دسته بندی شدهٔ خود دسترسی داشته باشیم.

برای شروع می توانید از سایتِ Mendeley نرم افزار را دانلود نمایید.
آقای آرمین کامفیروزی در وبسایتِ شخصیِ خود یک فایلِ ویدیویی را برای آموزشِ مقدماتیِ Menedeley آماده کرده اند، که می توانید از اینجا دانلود نمایید. فقط لازم به ذکر است که “برای کاهشِ اندازهٔ ویدیو و بالا نگه داشتنِ کیفیتِ تصویر از تکنیک های فشرده سازیِ ویدیوییِ ویژه بهره برده شده و برای همین برخی از Playerها درست این ویدیو را پخش نمی کنند. پیشنهاد می شود با KM Player و یا VLC Player ویدیو را ببینید.” همچنین ایشان در مطلبِ دیگری به پرسش و پاسخ های رایج پیرامونِ Mendeley پرداخته اند که مطالعهٔ آن نیز می تواند سودمند باشد.

با نصبِ Mendeley، بصورتِ حرفه ای واردِ کارِ مرورِ مقالات شویم. :)