لذت نوشتن

ترومن کِپُتی نویسنده ی معروف آمریکایی می گوید: بزرگترین لذت نوشتن، موضوعی نیست که در آن باره می نویسید، بلکه در آهنگی است که کلمات می سازند.