یاری ذهن با نوشتن

دکتر علی اکبر سیف در کتاب “روشهای یادگیری و مطالعه” می گوید: حافظهٔ کوتاه مدت انسان گنجایش 5 الی 9 قطعه را در آنِ واحد دارد.
ذهن ما مدام در حال پردازش اطلاعات و تولید ایده های مختلف است. نکتهٔ مهم این است که این ایده ها ماندگار نیستند و بعد از چند ثانیه بسته به توانایی شخص ناپدید می شوند. یادداشت برداری از این ایده ها می تواند ما را در استفادهٔ سودمند از ذهن یاری کند و از فراموشی ایده ها جلوگیری کند.
برای اینکار بهتر است همیشه یک کاغذ و قلم همراه داشته باشیم و هرآنچه که به ذهنمان رسید را بنویسیم.
نکتهٔ دیگر سازماندهی این ایده هاست. ایده ها می توانند عنوان کتابی باشند برای خواندن؛ موضوع مقاله ای باشند برای نوشتن؛ مکانی باشند برای رفتن و … بهتر است برای هر دسته بندی، فایلی یا برگه ای ایجاد کرد و در انتهای هر روز با بررسی یادداشت های آن روز آنها را در فایلها یا برگه های مخصوص به خود نوشت. می توان ضرب العجلی برای به انجام رسانیدن آنها تعیین نمود؛ می توان آنها را اولویت بندی کرد و هرآنچه که برای مدیریت یک لیست کاری می توان متصور بود در مورد آنها بکاربست.
با نظم بخشی به آنچه که به ذهن می رسد، ذهن را یاری کرده و کارایی آن را افزایش می دهیم.

تا دیدار بعدی
آگاهانه زندگی کنیم :)