یک روشِ کارآمد برایِ نوشتنِ مقالات

مطلبِ زیر حاصلِ خاطره ای است که از آقایِ دکتر رضا ابراهیم پور شنیده ام.

برای نوشتنِ مقالات، ایشان ابتدا مواردِ زیر را اجرا می کردند
1- جمع آوریِ مقالات
2- مطالعهٔ آن‌ها
3- رسیدن به یک ایدهٔ جدید
4- بررسیِ جدید بودنِ ایده
5- پیاده سازی و آنالیز (شبیه سازی)
6- مطالعهٔ دوباره و اصلاحِ ایده
7- ایدهٔ قابلِ انتشار
8- آغاز به نوشتنِ مقاله

در مرحلهٔ بعد، استاد راهنمایِشان، آقایِ دکتر احسان الله کبیر، از ایشان خواسته بودند که مراحلِ زیر را انجام دهند
1- در سه پاراگراف الف) هدف، ب)روش و پ) چگونگیِ ارایهٔ نتایج را بنویسید. همچنین مراجعِ اصلی را مشخص نمایید.
2- فهرستِ عنوانهای بخشهای مختلفِ مقاله را بنویسید.
3- از نظرِ فنّی بنویسید و به چگونگیِ نگارش نپردازید. لازم است این مطالب را پوشش دهید: مقدمه (مرور بر کارهای مشابه، جایگاه کار شما در بین آنها)، توضیحِ روش، معرفی مجموعهٔ داده، شرایطِ آزمایش، نتایجِ آزمایش، نتیجه‌گیری، چکیده و مراجع.
4- مقاله را از دیدِ خواننده (داور) بنویسید. یک روز را تعطیل کنید. در محیطی آرام (در هوای آزاد) دوباره مقاله را اصلاح نمایید.
5- مقاله را به فرمتِ کنفرانس یا مجله درآورید.
6- چکیده را بخوانید و در صورتِ لزوم اصلاح نمایید.

بعد از انجامِ هر مرحلهٔ فوق، ایشان مقاله را برایِ استادشان می فرستادند و استادشان مواردِ نوشته شده را تغییر نمی دادند، بلکه درست یا نادرست بودنِ نوشته ها را مشخص کرده و بعد از اسکنِ تصویر آن را برگشت می دادند.

به گفتهٔ ایشان نکاتِ زیر بایستی در حینِ نوشتنِ مقاله رعایت می شد
– نوشتنِ مقاله حتماً گام به گام انجام شود.
– در هر گام با مؤلفانِ دیگر مشورت و مقاله اصلاح گردد.
– برای گرفتنِ نظرات اصلاحیِ مؤلفانِ دیگر، مقاله را بصورتِ یک خط در میان در اختیارِ آن‌ها قرار دهید.
– بخشِ قدردانی فراموش نشود.
– ترتیبِ نام مؤلفان درست باشد (در کارِ تحقیقاتی انجام شده نفرِ اول بیشترین سهم را داشته باشد و نفراتِ بعدی به نسبتِ سهمشان؛ ضمناً اگر تأثیر گذاری از حدی کمتر شود دیگر از نویسندگان محسوب نشده و در بخشِ قدردانی از زحمتهایشان تقدیر می شود).
– آدرسِ درستِ مؤلفان از آن‌ها گرفته شود.
– هنگامِ ارسالِ مقاله به مجله یا کنفرانس فراموش نکنید که یک نسخه از آن را هم به دیگر مؤلفان ارسال نمایید.

در نهایت از ایشان متشکرم که چنینِ روشِ کارایی را مطرح نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *